UBND huyện Hàm Yên báo cáo việc tiếp thu giải trình về phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 07/4/2021, UBND huyện Hàm Yên có Báo cáo số 224/BC-UBND gửi UBND tỉnh, sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn về phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Bài viết cùng chuyên mục