Thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên vừa ban hành Thông báo số 10/TB-UBND, ngày 12/8/2022 về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2022.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.

3. Nội dung kỳ họp:

- Xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết dự kiến bổ sung công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các Dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Hàm Yên.

- Xem xét, thông qua các Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình Quy hoạch và xây dựng khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm Yên năm 2022 và các tờ trình phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông báo để cử tri và nhân dân biết, theo dõi kỳ họp./.

Tin cùng chuyên mục