Hàm Yên đánh giá kết quả Cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Sáng ngày 4/7, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, và thực hiện Đề án 06. Trong đó, trọng tâm: Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính; công tác thực hiện chuyển đổi số, công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Hàm Yên năm 2023.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện, Tổ công tác thực hiện Đề án 06, các xã, thị trấn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại cuộc họp.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số; Kế hoạch Đề án 06 năm 2023 của huyện.

Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh.

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 tại các văn bản của huyện... Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06. Phòng Nội vụ huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại Kế hoạch về cải cách hành chính huyện Hàm Yên năm 2023...

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục