Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch và tài liệu ôn tập tiếp nhận công chức, viên chức huyện Hàm Yên

Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức, viên chức vào làm viên chức thông báo đến thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức, viên chức cấp huyện về thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch và tài liệu hướng dẫn ôn tập kiểm tra sát hạch, như sau:

Bài viết cùng chuyên mục