Hội nghị Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024

Sáng 20-2, UBND huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì Hội nghị.

Theo kế hoạch, tổng số vốn được giao trong năm 2024 gần 813 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã phân bổ chi tiết 40 tỷ 773 triệu đồng vốn tỉnh quyết định đầu tư. Phân bổ chi tiết 1 tỷ 754 triệu đồng vốn Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Phân bổ chi tiết  132 tỷ 230 triệu đồng vốn huyện quản lý. Phân bổ chi tiết 35 tỷ 222 triệu đồng vốn chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Phân bổ chi tiết 52 tỷ 478 triệu đồng vốn chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. 503 tỷ 170 triệu đồng vốn Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Sau khi nghe tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến kết luận: Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình, dự án đối với tiêu chí đạt chuẩn xã Nông thôn mới, huyện Nông thôn mới chưa có trong đề án 360, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024, chưa được bố trí vốn trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến xong trước ngày 29/02/2024.

Tham mưu lựa chọn công trình, dự án được bố trí vốn tại Quyết định số 511 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến để tổ chức thực hiện xong trước ngày 29/02/2024.

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, các chủ đầu tư được giao vốn tại Quyết định số 378 của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2024, tránh để tình trạng dồn việc về những tháng cuối năm.

Đối với phòng Dân tộc huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có liên quan tham mưu, đề xuất các công trình, dự án thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở vùng có đồng bào dân tộc Mông đã được bố trí vốn tại Quyết định số 1688 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến để tổ chức thực hiện xong trước ngày 29/02/2024. Tham mưu phân bổ nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xong trước ngày 29/02/2024.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, tập trung đôn đốc UBND các xã, các chủ đầu tư được giao vốn tại Quyết định số 373 của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2024.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, nguồn vốn được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện, giải ngân vốn chi tiết đến từng công trình, dự án gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp, theo dõi, đôn đốc xong trước ngày 29/2/2024.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu phân bổ nguồn vốn tỉnh năm 2023 xong trong tháng 02/2024 trong đó ưu tiên các công trình, dự án thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục