Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất quy định về tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Lâm nghiệp.

Theo dự thảo, chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác đối với rừng trồng, bằng 3 lần diện tích rừng bị chuyển đổi đối với rừng tự nhiên.

Trường hợp chủ chủ đầu tư tự trồng rừng thay thế, chủ đầu tư lập phương án trồng rừng thay thế trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Khi xác định diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng phải căn cứ vào kết quả theo dõi diễn biến rừng của năm trước liền kề. Việc trồng rừng thay thế được thực hiện theo phương án trồng rừng thay thế được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư không tự tổ chức trồng rừng thay thế, chủ đầu tư đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế. Sau khi được UBND cấp tỉnh chấp thuận, chủ đầu tư nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh. Trong trường hợp UBND cấp tỉnh không bố trí được hoặc không bố trí đủ diện tích đất để trồng rừng thay thế: trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chủ dự án hoàn thành trách nhiệm nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh thì quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chấp thuận chuyển số tiền chưa thực hiện trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác.

Kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án; đơn giá trồng rừng thay thế do UBND cấp tỉnh quyết định.

Theo dự thảo, rừng trồng thay thế sau đầu tư được quản lý, sử dụng theo quy chế quản lý rừng đối với từng loại rừng. Rừng trồng thay thế bị rủi ro do thiên tai thì được xử lý rủi ro theo các quy định của pháp luật hiện hành về xử lý rủi ro do thiên tai.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo: chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục