Xã Hùng Đức ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sáng ngày 7/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Đức đã tổ chức ra mắt mô hình Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại thôn Thị. Đây là mô hình, được Uỷ ban MTTQ xã Hùng Đức lựa chọn làm mô hình điểm của xã.

Các hộ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Thôn Thị, xã  Hùng Đức hiện có 120 hộ dân, 390 nhân khẩu, với 4 dân tộc Tày, Dao, Cao Lan và dân tộc Kinh cùng chung sống. Trong những năm qua, các hộ gia đình trong thôn luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Mô hình được thành lập nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ chức thành viên, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong chấp hành các quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản của cấp trên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo tồn và phát huy những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào xây dựng danh hiệu Gia đình văn hoá, Khu dân cư văn hoá.

Sau buổi lễ ra mắt tại thôn Thị, Uỷ ban MTTQ xã Hùng Đức sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” tại  các thôn còn lại của xã trong thời gian tới./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục