Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017

Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 94/TB-UBND về Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 78/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bản huyện Hàm Yên.

Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Ngày 29-7-2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định Số: 846 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang