Thông báo Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 07/2/2020, Huyện ủy Hàm Yên đã có Thông báo số 247-TB/HU về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức (không qua thi tuyển) đến công tác tại các cơ quan chuyên trách giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2020.