Hàm Yên phát huy vai trò nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện Quy định về tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thời gian qua huyện Hàm Yên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, từ đó việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tiếp tục được phát huy, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo mối liên hệ mật thiết với nhân dân; tính nhân dân được đề cao, đã tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2017.

Việc triển khai tham gia tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở huyện Hàm Yên được thực hiện với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp nhân dân; Trong đó tập trung góp ý vào việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Góp ý vào các văn bản dự thảo và việc thể chế hóa, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Góp ý vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, cơ quan Đảng, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước...

Với phương pháp góp ý định kỳ, thường xuyên hoặc đột xuất; tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản trước các kỳ họp; tiếp xúc cử tri; góp ý để đánh giá, nhận xét đối với các tập thể, cá nhân hằng năm... các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đã tiếp nhận được nhiều hơn ý kiến đóng góp của nhân dân.

Trong số đó, kênh tiếp xúc đối thoại trực tiếp, định kỳ giữa các đồng chí lãnh đạo UBND với nhân dân được đánh giá là tiếp nhận được nhiều ý kiến trực tiếp, tâm huyết, chính đáng của nhân dân. Trong năm 2017 vừa qua, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức 24 buổi tiếp dân định kỳ; lãnh đạo UBND tiếp 126 lượt công dân với trên 300 người được tiếp; Tổ chức 01 buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện cùng các cơ quan đơn vị với các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân đã đi vào nề nếp, trở thành một hoạt động thiết thực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. 

Qua thực hiện các Quy chế, Quy định, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt kết quả tốt. 

Với sự tậm trung lãnh đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các tổ chức, cùng với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, thời gian tới huyện Hàm Yên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai có hiệu quả việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, xây dựng quê hương Hàm Yên phát triển toàn diện, vững chắc./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục