UBND huyện Hàm Yên đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022.

Sáng 12/12, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Cuộc họp đã thông qua báo cáo và tham gia thảo luận về kết quả của Hội đồng thẩm định xếp loại chất lượng và đánh giá cán bộ, công chức viên chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Theo đó kết quả đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện quản lý năm 2022 cho thấy, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều nhận thức rõ, đầy đủ việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện theo đúng quy định, đồng thời thống nhất cao về trình tự, quy trình và cách làm. Bản tự đánh giá đã nêu được đầy đủ các nội dung theo quy định; nêu được những ưu, nhược điểm, hạn chế của từng cá nhân.

Hội nghị lần lượt đánh giá tập thể lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, và các cá nhân thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ công chức, viên chức trực thuộc UBND huyện, góp phần phấn đấu hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu năm 2022.

Đồng chí nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; trong năm 2023 cần tiếp tục quyết liệt, gắn kết tập thể, cơ quan, đơn vị thành khối thống nhất, tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, luôn nâng cao tinh thần cầu thị, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm đề ra…

Hội nghị đã xin ý kiến thống nhất chấm điểm các nội dung trên để trình Ban Thường vụ xem xét thông qua./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục