UBND huyện kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng ngày 1/11, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Đến nay huyện Hàm Yên thực hiện giải ngân vốn giao năm 2023 đạt 14% kế hoạch.

Vốn tỉnh quyết định đầu tư, giải ngân đạt 19%. Vốn di dân giải ngân đạt 23%. Vốn huyện quản lý giải ngân đạt 44% so với kế hoạch. Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 56%. Vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giải ngân đạt 80%. 

Về tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp đến nay các cơ quan đơn vị các xã thị trấn giải ngân đều chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Giao phòng TC&KH huyện phối hợp cùng 3 cơ quan thường trực, kho bạc nhà nước huyện lập kế hoạch thực hiện giải ngân, báo cáo định kỳ vào ngày 10, 20, 30 trong tháng.

Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm các Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại các cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời thực hiện giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục