Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức

Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý đội ngũ công chức viên chức trên địa bàn, trong thời gian qua, phòng Nội vụ huyện Hàm Yên đã nỗ lực, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ công chức viên chức, kết quả đạt được tích cực.

Hiện nay phòng Nội vụ huyện Hàm Yên tham mưu cho UBND huyện quản lý 2.095 cán bộ, công chức, viên chức.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số CBCCVC đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Hàm Yên là 2.095 người. Trong đó, công chức trong các cơ quan hành chính cấp huyện là 88 người; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp là 1.626 người.

Việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trên địa bàn huyện có vai trò quan trọng, yếu tố quyết định đến việc tạo dựng một đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho trước mắt và lâu dài để xây dựng, phát triển huyện Hàm Yên, tương xứng với tiềm năng, lợi thế đã có.

Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý đội ngũ công chức viên chức trên địa bàn, trong thời gian qua, phòng Nội vụ huyện Hàm Yên đã nỗ lực, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ công chức viên chức trên địa bàn, kết quả đạt được tích cực.

Thực hiện tốt công tác quản lý số lượng biên chế, số lượng người làm việc hàng năm theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc. Tham mưu thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo quy định. Công tác tham mưu tuyển dụng công chức, viên chức trong thời gian qua được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và của sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, phòng Nội vụ huyện Hàm Yên còn thực hiện tham mưu trong công tác thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết quả tuyển dụng theo các chính sách thu hút của tỉnh trong từ 2016 đến nay đã tuyển dụng được 26 người. Số công chức, viên chức được tiếp nhận, tuyển dụng theo các chính sách thu hút phần lớn đều phát huy tốt năng lực, sở trường; Việc tiếp nhận, tuyển dụng theo các chính sách thu hút đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của huyện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Thực hiện tốt chế độ tiền lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với CBCCVC như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; các chế độ ưu đãi theo nghề, chế độ ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đã được quan tâm đúng mức. Kế hoạch giai đoạn, hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của huyện đã cơ bản bám sát mục tiêu chủ đạo, như trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đa dạng hơn, chương trình đào tạo bồi dưỡng được xây dựng sát đúng phù hợp với từng nhóm đối tượng CBCCVC.

Công tác Thi đua – khen thưởng cũng được quan tâm chú trọng, việc khen thưởng, kỷ luật CBCCVC thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm triển khai thực hiện đúng quy định của Chính phủ về đánh giá cán bộ, công chức.

Công tác kiểm tra việc thực thi công vụ đối với công chức, viên chức thời gian qua được tăng cường. Đặc biệt là kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ CBCCVC.

Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng công chức theo dõi quá trình phê duyệt hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý.

Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Hàm Yên cho biết: Trong thời gian qua, phòng Nội vụ huyện đã đẩy mạnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nhập dữ liệu CBCCVC và phê duyệt hồ sơ vào phần mềm quản lý CBCCVC. Đến nay việc nhập dữ liệu CBCCVC đạt tỷ lệ 100%, hồ sơ đảm bảo đồng bộ vào hệ thống dữ liệu quốc gia về CBCCVC.

Việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC đồng bộ, thống nhất trong toàn huyện, trên cơ sở mục tiêu điện tử hóa hồ sơ CBCCVC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của các cấp có thẩm quyền tham mưu thực hiện về chế độ, chính sách và phát triển đội ngũ CBCCVC; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý CBCCVC, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian tới, phòng Nội vụ huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục thực hiện và tham mưu cho UBND huyện hiệu quả công tác quản lý, xây dựng đội ngũ CBCCVC, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC của huyện. Tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương./.

Xuân Quỳnh - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục