Ban CHQS huyện Hàm Yên phát động thi đua cao điểm

Chiều ngày 18/9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm "Tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua giành 3 nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023”.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện ký kết giao ước thi đua.

Để thực hiện tốt Phong trào thi đua các cơ quan, đơn vị trong LLVT lực lượng vũ trang huyện đã ký giao ước thi đua thực hiện “Tích cực, chủ động linh hoạt, sáng tạo, thi đua giành Ba nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023", với các nội dung thi đua giành “Ba Nhất” là:

Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, cụ thể là: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong LLVT huyện và nhân dân về nhiệm vụ diễn tập với hình thức phù hợp, đa dạng, hiệu quả. Trọng tâm là các thành phần, các lực lượng của đơn vị tăng cường tham gia diễn tập về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập..  

Ban CHQS huyện Hàm Yên phát động thi đua cao điểm "Tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua giành 3 nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023”.

Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất: Làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần,lực lượng để tham gia diễn tập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tăng cường lực lượng tham gia diễn tập, đúng, đủ theo biên chế, đảm bảo cho hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập..., chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, luyện tập, theo đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện năm 2023.Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ diễn tập với công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao nhận thức, định hướng tưởng cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào tôn giáo, vùng sâu vùng xa về cuộc diễn tập....   

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất: Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, chất lượng đảm bảo đủ sức lãnh đạo, chỉ huy điều hành diễn tập và thực hiện nhiệm vụ đơn vị. Thường xuyên duy trì chặt chẽ nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tưởng, rèn luyện kỷ luật...

 Thời gian thực hiện phong trào thi đua trong 30 ngày, từ ngày 18/9 đến 18/10/2023./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục