Đảng ủy Quân sự huyện Hàm Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 12/12, Đảng ủy Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng, khóa XIII.

Đảng ủy Quân sự huyện Hàm Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm được những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Với thời gian 1 ngày, Đảng bộ Quân sự huyện sẽ nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua nghiên cứu, học tập nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, ý chí và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động khắc phục những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục