Kế hoạch số 297/KH-UBND, ngày 02/10/2023 của UBND huyện Hàm Yên

Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hàm Yên

Tin cùng chuyên mục