Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2014.

UBND huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÀM YÊN

Số: 74 /TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàm Yên, ngày 12tháng9năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2014


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014; Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014,

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 đối với 05 cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

 

TT

Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển

Chức danh cần tuyển dụng

Mã số

Yêu cầu trình độ chuyên môn

1

Trung tâm Văn hóa - Thông tin, thể thao

1

Tuyên truyền viên chính phụ trách các hoạt động cổ động

17.177

Đại học trở lên ngành Mỹ thuật

1

Huấn luyện viên điền kinh

18.181

Đại học thể thao trở lên chuyên ngành Điền kinh

2

Đài Truyền thanh - Truyền hình

1

Phát thanh viên

17a.214 hoặc 17.147

Cao đẳng trở lên ngành báo chí, có năng khiếu và kỹ năng làm phát thanh viên

1

Kỹ sư phát sóng truyền thanh, truyền hình

13.095

Đại học trở lên ngành điện tử - viễn thông

3

Ban Di dân tái định cư

1

Kế toán viên

06.031

Đại học trở lên ngành Kế toán hoặc Tài chính

4

Trạm Khuyến nông

4

Kỹ sư phụ trách xã

13.095

Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: khuyến nông, chăn nuôi thú y, trồng trọt, nông học, phát triển nông thôn, lâm nghiệp

5

Trung tâm Dạy nghề

1

Giáo viên dạy chăn nuôi thú y

15.113

Đại học trở lên ngành chăn nuôi thú y

1

Giáo viên dạy công nghệ kỹ thuật ô tô

15.113

Đại học trở lên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

II. Tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự tuyển

1. Người dự tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức.

2. Đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng, trừ các trường hợp sau:

a. Người dự tuyển có trình độ chuyên môn đào tạo thuộc danh mục ngành, nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

b. Người dự tuyển đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang chưa đủ 03 năm (36 tháng) nhưng có vợ hoặc chồng đang có hộ khẩu thường trú tịa tỉnh Tuyên Quang liên tục từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

III. Thành phần hồ sơ, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định ( thí sinh mua tại Phòng Nội vụ huyện), hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập (hoặc học bạ) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

- Bản Photocopy sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

- 03 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.

* Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển của thí sinh không trả lại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/9/2014 đên hết ngày 12/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Hàm Yên.

III. Hình thức, nội dung, lệ phí tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

1.1. Xét tuyển

- Những đối tượng thuộc danh mục các ngành nghề, lĩnh vực thu hút cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các ngành có chỉ tiêu tuyển dụng (trừ trường hợp đào tạo hệ liên thông).

- Những người thuộc đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

1.2. Thi tuyển

a. Đối tượng: Thi tuyển đối với các trường hợp còn lại (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt).

b. Nội dung thi tuyển:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các nội dung thi quy định tại Điều 7, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

3. Lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

IV. Tổ chức thực hiện

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách nhiệm thông báo công khai Thông báo tuyển dụng viên chức trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng tại trụ sở làm việc và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo yêu cầu.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc.

Trên đây là Thông tuyển dụng viên chức năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy;Báo

- TT. HĐND huyện;cáo

- Sở Nội vụ;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;

- Đài TT-TH huyện;

- Trang thông tin điện tử của huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;

- Phòng Nội vụ;

- Lưu: VT-UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Hà Phúc Phình

 

 

Bài viết cùng chuyên mục