Video - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 18

Ngày 28/2, huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); Tổng kết Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Video không hợp lệ

Chương trình khác