Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức huyện Hàm Yên năm 2014.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2014 về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

UBND HUYỆN HÀM YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

Số: 43 /HĐTD

V/v thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức năm 2014

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàm Yên, ngày 12tháng 01năm 2015

 

 

Kính gửi:

Các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển tuyển viên chức huyện Hàm Yên năm 2014

 

 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2014 về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

1. Địa điểm thi tuyển:

- Tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hàm Yên

Địa chỉ: Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

2. Thời gian thi tuyển:

- Thời gian khai mạc: Từ 07h30 phút ngày 17/01/2015

- Thời gian thi tuyển: bắt đầu từ 08h00 ngày 17/01/ 2015.

Ghi chú:

+ Thí sinh dự thi tuyển khi đi mang theo Chứng minh nhân dân đểxuất trình giám thị phòng thi..

+ Nộp lệ phí xét tuyển trước giờ khai mạc 15 phút.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh biết./.

 

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch UBND huyện;

- Chủ tịch HĐTD viên chức;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, thị trấn;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;

- Lưu VT-UBND.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Hoàng Quốc Cường

 

Bài viết cùng chuyên mục