Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - ngày hội của toàn dân

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Để cuộc bầu cử đạt kết quả, huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chủ nhật, 23-5-2021, ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133, ngày 17-11-2020 về Ngày bầu cử, là ngày Chủ nhật, 23-5-2021. Huyện Hàm Yên đã ban Kế hoạch của về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử huyện;

Tại hội nghị Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026; tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua, năm 2021 của huyện Hàm Yên mới diễn ra, đồng chí đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung về cuộc bầu cử.

Dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử.

Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng nêu lên dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ ĐBQH, đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử ĐBQH; việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Để làm tốt cho cuộc bầu cử, huyện Hàm Yên đang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử…

Trên cơ sở các nội dung về công tác bầu cử, huyện Hàm Yên đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục