Đức Ninh thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 theo đúng kế hoạch đặt ra, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đang đẩy mạnh hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.
Video không hợp lệ

Chương trình khác