Hàm Yên hướng hoạt động thông tin về cơ sở

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở. Bằng các hình thức như thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ, góp phần chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.


Video không hợp lệ

Chương trình khác