Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Ngày 29-7-2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định Số: 846 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên đến năm 2020

Ngày 7 - 06 - 2017 Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Báo cáo số 219/BC-UBND về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên đến năm 2020