Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng đối với Quỹ Vì người nghèo.

Về hệ thống sổ kế toán, dự thảo nêu rõ: Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến Quỹ “Vì người nghèo”. Thông tin trên sổ kế toán phải bảo đảm phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống toàn bộ hoạt động thu chi của Quỹ. Bộ phận kế toán Quỹ không được để ngoài sổ kế toán bất kỳ khoản thu, chi nào.

Dự thảo quy định trách nhiệm của Quỹ “Vì người nghèo” trong việc lập, nộp báo cáo tài chính như sau: Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương phải lập, nộp báo cáo tài chính năm cho Uỷ ban MTTQ cùng cấp, Ban vận động Quỹ cùng cấp và cơ quan tài chính cùng cấp để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến thu, chi của Quỹ.

Quỹ “Vì người nghèo” cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị kế toán cấp dưới giúp Ban vận động các cấp công khai Quỹ định kỳ.

Việc lập báo cáo tài chính phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình tài sản, thu, chi của đơn vị. Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo.

Báo cáo tài chính của Quỹ phải có đầy đủ chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người có trách nhiệm quản lý (hoặc người được uỷ quyền) ký, đóng dấu trước khi nộp hoặc công khai.

Báo cáo tài chính của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được lập vào cuối kỳ kế toán năm. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp nộp báo cáo tài chính năm cho Uỷ ban MTTQ cùng cấp, Ban vận động Quỹ cùng cấp và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất 90 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo: chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục